Ofertę kieruję do osób dorosłych w zakresie :

- diagnostyki psychologicznej, w tym intelektu i osobowości. Opracowanie wyników tego typu badań - testowych, umożliwiają określenie ilorazu inteligencji i inteligencji emocjonalnej

- diagnostyki zespołu zależności alkoholowej – uzależnienia od alkoholu. Wynik badania umożliwia określenie, czy problem alkoholowy osoby nadużywającej alkoholu jest już uzależnieniem, czy jeszcze nie i jakie w związku z tym należałoby podjąć strategie zaradcze

- diagnostyki problemowej. Pojawienie się określonego trudnego problemu życiowego, wyrastającego niejako z pewnego zdarzenia zależy zarówno od właściwości tego zdarzenia jak też i od sposobów ujmowania go i reagowania na niego przez poszczególne osoby. Prawidłowa diagnoza problemu umożliwia zastosowanie właściwej techniki jego rozwiązania

- poradnictwa, pomocy i wsparcia psychologicznego m.in. w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, również u osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, w kryzysie, w poprawie jakości życia w wymiarze psychologicznym.

      Podstawową formą pracy terapeutycznej jest rozmowa psychologiczna. Prowadzę terapię w nurcie behawioralno-poznawczym.

2014©